Työmatkan verovähennys: Miten se toimii, kun työhuoneesi on hotellissa?

Mies työskentelee hotellihuoneesta

Voiko hotellin vähentää verotuksessa?

Työmatkakustannusten verovähennys on monimutkainen aihe, johon vaikuttaa useita eri tekijöitä. Yksi tällainen tekijä on, voiko hotellihuoneen vähentää verotuksessa, jos se toimii työhuoneena työmatkan aikana. Hotellihuoneen vähennysoikeus riippuu siitä, miten sitä käytetään.

Jos huonetta käytetään vain majoittumiseen eikä siellä tehdä työtä, vähennystä ei yleensä myönnetä. Jos taas huone toimii sekä majoitus- että työtilana eli siellä esimerkiksi valmistellaan esityksiä tai tehdään muuta etätöihin liittyvää työtä, tilanne voi olla toinen.

Verottaja harkitsee tapauskohtaisesti hotellihuoneiden kuluja ja niiden verovähennysoikeutta. Olennaista tässä harkinnassa on kyseisen kulun välitön yhteys ansiotulon hankkimiseen tai säilyttämiseen.

Suora yhteys tulojen hankintaan tai säilyttämiseen on silloin, kun kulu kohdistuu suoraan ansiotulojen hankkimisesta aiheutuviin menoihin. Toisaalta verovähennysten myöntämisen edellytyksenä on usein se, että kulujen voidaan osoittaa olevan kohtuullisia suhteessa saavutettuihin etuihin.

Kalliin hotelli-majoituksen sijaan kohtuulliset asumiskustannukset voidaan katsoa syntyvän esimerkiksi vuokratusta asunnosta tai asuntovaunusta. Joka tapauksessa on suositeltavaa pitää mahdollisimman hyvää kirjaa kaikkiin työhön liittyviin kuluihin liittyvistä dokumenteista ja todisteista – laskut ja maksutositteet sekä selkeät merkinnät missä ja milloin matkaa tehtiin sekä mitkälaisia töitä hotellissa tehtiin – jotta voit tarvittaessa puolustaa väitteidesi perusteella myönnettyn vähennyksen tarpeellisuutta.

Miten Työhuonevähennys vaikuttaa verotukseen?

Veronmaksajille voi olla hieman sekavaa ymmärtää, miten työhuonevähennys vaikuttaa verotukseen, erityisesti kun työskentelypaikkana on hotelli. Työhuonevähennys on tarkoitettu kattamaan ne kulut, jotka aiheutuvat toimistotilan tai muun työhön käytetyn tilan ylläpidosta kotona.

Se voi sisältää mm. lämmityksen ja sähkön, kalusteiden hankinnan ja niiden normaalista käytöstä aiheutuvan kulumisen. Erikoinen tilanne syntyy silloin, kun työskentelet hotellissa – voiko hotellihuoneen kustannukset vähentää verotuksessa?

Vastaus ei valitettavasti ole yksiselitteinen. Verottajan näkökulmasta kyseessä on vaikeasti määriteltävä tilanne ja päätös riippuu usein yksittäisistä olosuhteista.

Yleisesti ottaen verottaja katsoo, että pysyvä tai pitkäaikainen asuminen hotellissa ei ole vähennyskelpoista, sillä tällöin kyseessä ei ole enää työhön liittyvä matkakulu vaan asumiskulu. Jos taas kyseessä on lyhyempi jakso ja olosuhteet huomioon ottaen voidaan todeta, että et pysty suorittamaan työtäsi ilman asianmukaista majoitusta (esimerkiksi jos olet luennoitsija tai konsultti), saatat hyvinkin saada vähennyksen hotellimajoituksen kustannuksista.

Tämän edellytyksen tulee täyttyä: sinun tulee pystyä esittämään luotettava selvitys siitä, että majoitus on välttämätöntä työn suorittamiseksi. Kuitenkin tässäkin tapauksessa kannattaa huomioida eräs merkittävä seikka: koska et voi vähentää normaaleja elantokustannuksia (ruoka, asuminen jne.) samanaikaisesti sekä kotipaikkakunnallasi että työmatkakohteessa – eli ”kahdesti” – saattaa joissakin tapauksissa olla edullisempaa jättää tekemättömät verovähennyksiöt kokonaan tai osaksi.

Lopulta voisi sanoa että miten työhuonevähennys vaikuttaa verotukseen riippuu pitkälti henkilön yksilöllisestätapauksesta. Kuitenkin olisi aina suositeltava ottamaan neuvoja ammattilaiselta varmistumaan siitä että kaikki mahdolliset syyt ovat otettu huomioon ennen päätöstään.

Johtopäätös

Työmatkakustannusten verovähennyksen myöntäminen on monimutkaista, ja se vaatii huolellista suunnittelua sekä tietoisuutta verosäännöistä. Vähennyksen saaminen edellyttää, että matkakustannukset ovat syntyneet tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä. Lisäksi kustannukset eivät saa olla kohtuuttomia eivätkä liittyä yksityiselämään.

Työhuonevähennys on erityinen aspekti työmatkakustannusten vähentämiseen, ja sen soveltaminen voi vaihdella yksilön tilanteesta toiseen. Työhuonevähennyksen hyväksyminen hotellihuoneelle vaatii lisätodistusta.

Verottaja voi hyväksyä vähennykset, kunhan ne ovat järkeviä ja perusteltuja. On tärkeää muistaa, että hotellihuoneessa ei välttämättä ole kaikkia työhön tarvittavia välineitä tai se ei välttämättä vastaa perinteisen työhuoneen määritelmää.

Tällaisissa tapauksissa voit joutua todistamaan, että työhön tarvittavat olosuhteet täyttyvät. Tämän lisäksi on tärkeää huomata, ettei kaikilla henkilöilllä ole mahdollisuutta tehdä töitä kotona tai heidän yrityksen toimipisteessään erilaisten rajoitteiden vuoksi.

Tällaisissa tilanteissa hotellihuoneessa tehty työ voi täyttää verottajan vaatimukset kyseisesss ympärstöstssssssa tehdysta tysta. Nyt herää kysymys siitä voiko hotellin kuluja vähentää verotuksessa?

Jos matka on tehty tulon hankkimiseksi tai säilyttämiseksi ja matkan aikana sinulle aiheutuu majoitus- ja ruokakuluja niin nämähän ovat periaatteessa matkasta johtuvaa kulua jotka voidaan joissain tapauksissa vähentää verotuksessa. Lopulta, pitkilllä työmatkoilla hotellista voi muodostua käytännön syistsssstsa väliaikainen koti sekssa väliaikainen tyhkuvaikutusta omaava paikka.

Tällsista tapauksisia kannattaa keskusteella verottajan kanssa etukaadssa ennen kuin ryhtyy käyttämään hotellihuonetta säännaalistnaalistnaallisesti tyhkuuhdenana pitkilllä matkoilla. Kaiken kaikkiaan suomenkielinen verojärjestelmän monimutkaisuus vaatii huolellista tutkimusta seksss harkintaa ennen päädsten tekemiststststa kossten ksontseydesta kossten ksionatoriskosken avusumisten avulla antti sasaamisen avulllta.

Saatat pitää myös näistä: